Общи условия

Общи условия за пазаруване чрез електронен магазин www.thevoice.cloudcart.net

 

Общи условия

за пазаруване чрез електронен магазин www.thevoice.cloudcart.net

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

 

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.thevoice.cloudcart.net и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на продукти , със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Сребърна“ 21 , наричано по-долу за краткост „Доставчик” от една страна и от друга страна - Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.thevoice.cloudcart.net, наричан по-долу за краткост „сайт”.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

2. С настоящите Общи условия Доставчикът уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

3. На страницата www.thevoice.cloudcart.net се съхраняват само данни, свързанис поръчките и доставянето на заявеното.Доставчикъ гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчикът за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5. Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Доставчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

 

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

7. Електронният магазин www.thevoice.cloudcart.net предлага богата гама от дрехи и аксесоари. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

8. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.thevoice.cloudcart.net.

9. Доставчикът не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

10.Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

11.Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

12. Доставчикът си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

 

ПОРЪЧКИ

13. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Доставчика. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.thevoice.cloudcart.net предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки с наложен платеж на куриера.

Цената за доставка се определя от куриера, извършващ транспортната услуга. Същата се калкулира автоматично и зависи от размера и тежестта на пратката. Цената за доставка се показва в прозореца „Моята количка”.

14. На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

15. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчикът има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя.

16. Ако е необходимо, служител на Практис ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

ДОСТАВКА

17. Доставчикът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Доставчика обстоятелства.

18.При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Доставчика на тел. 0886 631 085.

19. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Доставчикът не бъде незабавно уведомен на тел 0886 631 085, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

20. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Доставчика на тел 0886 631 085 за отстраняване на несъответствието.

21. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

22. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

23. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Доставчика на формата за въпроси и запитвания или на тел. 0886 631 085, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

24. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

25. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.thevoice.cloudcart.net е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.